Vedtægter 


Vedtægter Indledende

Matr. nr. 3892 af Sundbyøster lej. 1-126, Beliggende Reberbanegade 43-53, Frankrigsgade 15 og Ålandsgade 26-32, 2300 København S.


Vedtægter §1

Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen ”Hollændervænget blok I & II”.


Vedtægter §2

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.


Vedtægter §3

Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 3892 af Sundbyøster, beliggende Reberbanegade 43-53, Ålandsgade 26-32 og Frankrigsgade 15, 2300 København S, og at varetage medlemmernes fællesinteresser, derunder sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen, og at ejendommens vedligeholdelsestilstand altid er forsvarlig.


Vedtægter §4 Foreningens Kapitalforhold

Ved udstedelse af ejerlejlighedsskøde skal der ske en fastlæggelse af lejlighedens prioritering, således at hver lejlighedsejer særskilt hæfter for alle forpligtelser i forbindelse med ejerlejlighedens prioritering.

For foreningens forpligtelser med hensyn til administration, fællesudgifter m.v. hæfter medlemmerne personligt solidarisk.

Til dækning af foreningens udgifter, jfr. §3 betaler medlemmerne i forhold til de i den tinglyste fortegnelse anførte fordelingstal en ydelse. Ydelsens størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et af administrationen forud for driftsåret udarbejdet driftsbudget. Det således af bestyrelsen godkendte driftsbudget er gældende i forhold til medlemmerne medmindre en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ændrer driftsbudgettet, i hvilket tilfælde der i driftsåret skal korrigeres i indbetalinger for det således ændrede budget. I tilfælde af store uforudsete udgifter skal administrationen efter godkendelse i et bestyrelsesmøde være berettiget til at opkræve en ekstraordinær ydelse. Skulle denne ydelse overstige 25 % af de budgetmæssige bestemte fællesudgifter, skal den ekstraordinære ydelse godkendes af en ekstraordinær generalforsamling.

Den ordinære ydelse erlægges månedsvis eller kvartalsvis forud efter administrators bestemmelse.

Til sikkerhed for betaling af de førnævnte ydelser, og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, derunder udgifter ved et medlems misligholdelse, udsteder ethvert medlem til foreningen et skadesløsbrev med pant i ejerlejligheden.

Ved hvert ejerskifte forhøjes skadesløsbrevet således at dette svarer i runde tal til halvandet års ydelser til foreningen – det være sig fællesudgifter, a conto varme, antennebidrag, evt. ydelser til fælleslån etc. Forhøjelsen effektueres dog først, når dette beregnede beløb overstiger det eksisterende skadesløsbrev med kr. 5.000,-. Skadesløsbrevet, herunder evt. forhøjelser, skal have 1. prioritet, og skal således ikke respektere andre hæftelser. Forhøjelsen respekterer alene tidligere byrder og servitutter.

Omkostninger, herunder tinglysning ved første udstedelse af skadesløsbrev afholdes af ejeren af ejerlejligheden.


Vedtægter §5 Foreningens Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendom.
Medlemskab er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget, anmeldes til tinglysning. Den tidligere ejers medlemskab ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerede retsanmærkninger.


Vedtægter §6

Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne i forhold til de i den tinglyste fortegnelse anførte fordelingstal. Fordelingstal kan rekvireres via foreningens administrator eller bestyrelse.


Vedtægter §7 Vedligeholdelse og orden

Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte ejere, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer, indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder.

Ejerlejlighedsejerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller af ydersiden af vinduernes træværk, eller lade opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke – henvendelse til bestyrelsen desangående sker via foreningens administrator. Det skal understreges at foreningen ikke accepterer reklamer på ejendommens ydre, andet end i forbindelse med erhverv i stueplan, men alene accepterer reklamer for f.eks. ejendomsmæglere på vinduers inderside.


Vedtægter §7.01 Vinduer

Udgifterne til vedligeholdelse og eventuel hel eller delvis fornyelse af vinduerne mod det fri i de enkelte ejerlejligheder påhviler det den enkelte ejerlejlighedsejer at betale. Enhver ejerlejlighedsejer er berettiget til at udskifte eksisterende vinduer med nye, men de nye vinduer skal for så vidt angår såvel type som farve godkendes af ejerlejlighedsforeningens bestyrelse og administrator. Denne godkendelse sker ved henvendelse til foreningens administrator. Der skal anvendes samme ralfarve på alle vinduer, denne ralfarve kan oplyses ved henvendelse til administrator.
Vedligeholdelse og fornyelse af vinduer i fællesarealer, dvs. i trapperum, kælderrum samt i døre m.v. er en fællesudgift, og denne udgift fordeles blandt samtlige ejerlejlighedsejere efter fordelingstal, uanset hvor på fællesarealerne vedligeholdelsesarbejderne finder sted.


Vedtægter §7.02 Faldstammer

Foreningen er ansvarlig for vedligeholdelsen af fal
dstammerne indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder, hvilket omfatter alle lodrette dele af faldstammerne, samt første tilkoblingsstykker.

Ejerlejlighedsejer er ansvarlig for vedligeholdelsen af faldstammerne efter disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder.

Ansvaret for begge omfatter tilsyn med og tilgængelighed i tilfælde af reparationer og udskiftning.
Udgifter til foreningens del af faldstammerne afholdes ifølge fordelingstal, ejerlejlighedsejer skal selv afholde udgifter til udskiftninger eller reparationer af sin del. I de tilfælde, hvor ejerlejlighedsejer skal foretage reparation eller udskiftning på foreningens del af installationen skal dette oplyses foreningens administrator inden arbejdets påbegyndelse, således at godkendelse herfor kan gives inden arbejdet startes. Tilbud fremsendes administrationen der søger bestyrelsens eventuelle godkendelse.


Vedtægter §7.03 Vandrør

Beboere og disses håndværkere må ikke selv lukke for vandet ved udskiftning eller reparation af egne vandinstallationer. Der skal altid rettes henvendelse til administrator der vil medvirke til at enten foreningens vicevært eller foreningens faste blikkenslager sørger for at lukke/åbne for vandet.

Foreningen er ansvarlig for vedligeholdelsen af brugsvandsrør (varmt og koldt) indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder, hvilket omfatter alle lodrette dele af brugsvandsrørene, samt tilkoblingsstykker til og med vandmåler.

Ejerlejlighedsejer er ansvarlig for vedligeholdelsen af brugsvandsrør (varmt og koldt) efter disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder, hvilket er efter vandmåler. Ejerlejlighedsejer må ikke lave tilslutninger til fællesinstallationen med andet materiale end pexrør (ionfælde).

Ansvaret for begge omfatter tilsyn med og tilgængelighed i tilfælde af reparationer og udskiftning.
Udgifter til foreningens del af brugsvandsrør afholdes ifølge fordelingstal, ejerlejlighedsejer skal selv afholde udgifter. Ejerlighedsejer kan oplyse forening om reparationer eller udskiftninger på installationen. Ved udskiftninger eller reparationer, der forårsager ændringer i foreningens del af brugsvandsrørene skal foreningen godkende dette og udgiften til ændring afholdes af ejerlejlighedsejer. Foreningen oplyses ved henvendelse til administrator, med kopi af fakturaer, o.l.


Vedtægter §7.04 Varmerør

Beboere og disses håndværkere må ikke selv lukke for varmeanlægget ved udskiftning eller reparation af egne varmeinstallationer herunder radiatorer. Der skal altid rettes henvendelse til administrator der vil medvirke til at enten foreningens vicevært eller foreningens faste blikkenslager sørger for at lukke/åbne for varmen.

Foreningen er ansvarlig for vedligeholdelsen af varmerør indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder, hvilket omfatter alle lodrette dele af varmerør, samt tilkoblingsstykker til første stopventil (ballofix). Forefindes en stopventil ikke skal denne monteres ved første udskiftning af radiator.

Ejerlejlighedsejer er ansvarlig for vedligeholdelsen af varmerør efter disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder, hvilket er fra og med stopventil.

Ansvaret for begge omfatter tilsyn med og tilgængelighed i tilfælde af reparationer og udskiftning. Udgifter til foreningens del af varmerør afholdes ifølge fordelingstal, ejerlejlighedsejer skal selv afholde udgifter. Ejerlejlighedsejer kan oplyse foreningen om reparationer eller udskiftninger på installationen. Ved udskiftninger eller reparationer, der forårsager ændringer i foreningens del af varmerørene skal foreningen godkende dette og udgiften til ændring afholdes af ejerlejlighedsejer.
Foreningen oplyses ved henvendelse til administrator, med kopi af fakturaer, o.l.


Vedtægter §7.05 Elforsyning

Beboere og disses håndværkere må ikke selv afbryde hovedstrømmen når der skal gøres indgreb eller reparation på klemkasser. Der skal altid rettes henvendelse til administrator der vil medvirke til at enten foreningens vicevært eller foreningens faste elektriker sørger for det videre fornødne.

Foreningen er ansvarlig for vedligeholdelsen af elforsyningen indtil dennes individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder, hvilket omfatter alle lodrette dele af elkabler, samt tilkoblinger til el-tavle.

Ejerlejlighedsejer er ansvarlig for vedligeholdelsen af elforsyningen fra og med el-tavle. El-tavlen skal overholde gældende regler ifølge myndighederne (Sikringsstyrelsen).

Ansvaret for begge omfatter tilsyn med og tilgængelighed i tilfælde af reparationer og udskiftning. Udgifter til foreningens del af elforsyningen afholdes ifølge fordelingstal, ejerlejlighedsejer skal selv afholde udgifter. Ejerlighedsejer kan oplyse forening om reparationer eller udskiftninger på installationen. Ved udskiftninger eller reparationer, der forårsager ændringer i foreningens del af elforsyningen skal foreningen godkende dette og udgiften til ændring afholdes af ejerlejlighedsejer. Foreningen oplyses ved henvendelse til administrator, med kopi af fakturaer, o.l.


Vedtægter §7.06 Dørtelefonanlæg

Beboere og disses håndværkere må ikke selv gøre indgreb på dørtelefonanlæggets hovedbestanddele ved reparation af dørtelefon inde i lejlighederne. Der skal altid rettes henvendelse til administrator der vil medvirke til at foreningens elektriker om nødvendigt bliver tilkaldt.
Foreningen er ansvarlig for vedligeholdelsen af dørtelefonanlæg indtil dennes individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder, hvilket omfatter alle lodrette dele af svagstrømskabler, til overgang mellem lejlighed og opgang.
Ejerlejlighedsejer er ansvarlig for vedligeholdelsen af dørtelefonanlæg fra og med overgang mellem lejlighed og opgang (hvor tilslutning sker til lejlighed fra opgang).
Ansvaret for begge omfatter tilsyn med og tilgængelighed i tilfælde af reparationer og udskiftning.
Udgifter til foreningens del af dørtelefonanlæg afholdes ifølge fordelingstal, ejerlejlighedsejer skal selv afholde udgifter. Ejerlejlighedsejer kan oplyse forening om reparationer eller udskiftninger på installationen. Ved udskiftninger eller reparationer, der forårsager ændringer i foreningens del af dørtelefonanlæg skal foreningen godkende dette og udgiften til ændring afholdes af ejerlejlighedsejer. Foreningen oplyses ved henvendelse til administrator, med kopi af fakturaer, o.l.Vedtægter §7.08 Hoveddøre

Det påhviler ejerlejlighedsejer at hoveddøre (dør mellem lejlighed og opgang) holdes i en præsentabel stand. Døren må ikke males eller ændres væsentligt. Udgiften til vedligehold af døren påhviler ejerlejlighedsejer.


Vedtægter §7.09 Radiatorer

For at sikre en jævn varmefordeling skal radiatorerne i lejlighederne overholde visse krav. Ved henvendelse til administrator kan disse oplyses. Ved skift af radiatorer er ejerlejlighedsejer pligtig til at skifte til en af foreningen godkendt radiator. Udgiften til dette påhviler ejerlejlighedsejer.


Vedtægter §7.10 Opvarmning

For at undgå skimmelsvamp bør alle rum i lejligheden være opvarmet til minimum 18 grader celsius. I øvrigt henvises til retningslinjer og gode råd vedrørende opvarmning af boligen, publiceret af Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut (se evt. www.skimmel.dk).

Vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner.

Vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner og andre installationer skal være installeret i henhold til gældende lov og regler. Vandtilslutningen skal ske gennem Pexrør (ion-fælde) og el-tilslutningen skal ske forsvarligt og maskinerne skal dæmpes tilstrækkeligt, således at de ikke forårsager støjgener.


Vedtægter §7.11 Varmemålere

Ved samlet udskiftning af varmemålere på alle radiatorer i foreningen afholdes udgifter dertil af foreningen. Ved udskiftning eller reparation af radiator, skal foreningens bestyrelse eller administrator kontaktes. Opsætning af ny måler sker via foreningens varmeaflæsningsfirma, og ejer afholder udgifter dertil.


Vedtægter §7.12 Altaner

Det påhviler ejerlighedsejer at altanen holdes i en præsentabel stand, ligesom den ikke må benyttes til opmagasinering af genstande, synlige fra vejen, over en længere periode. Udgiften til at vedligeholde altanens ydre skal afholdes af ejerlejlighedsejer, og i tilfælde af renovering eller reparation af altanen – skal foreningens bestyrelse eller foreningens administrator kontaktes.


Vedtægter §7.13 Fællesarealer

Medlemmerne er pligtige til ved færden eller ophold på fællesarealer ikke at tilsvine eller ødelægge dele heraf. I tilfælde af grov misligholdelse kan foreningen kræve udgifter til oprydning eller reparation dækket.
Foreningen er ansvarlig for almen oprydning og reparationer på fællesarealer.


Vedtægter §8 Fordelingsprincipper

Vedrørende fordelingsprincipper for brugsvand og varmeforsyning. Der udarbejdes regnskaber årligt for brugsvand og varmeforsyning der herefter fordeles iblandt medlemmerne. Det skal tilstræbes at så stor en andel som muligt af regnskabet fordeles til medlemmerne ifølge individuelle forbrugstal. For varmeforsyningen afhænger dette forbrugstal af aflæsning af individuel måler samt kompensation ifølge lejlighedens andel af den ydre skal (tag, ydermure eller uopvarmet kælderloft).
For brugsvand afhænger dette udelukkende af aflæsning af måler.


Vedtægter §9 Forsømmelse af lejlighed

Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en af foreningens bestyrelse derfor fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for ejerens regning på foreningens vegne, og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret.


Vedtægter §10 Ordensregler

Ejeren og de personer, der har ophold i vedkommendes lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler . Er intet vedtaget, gælder almindeligt hensyn.
Husdyr må kun holdes i lejlighederne med bestyrelsens godkendelse, bortset fra de i ordensreglerne nævnte husdyr. Et sådan samtykke kan tilbagekaldes, såfremt lejlighedsejeren ikke overholder de af bestyrelsen derom givne ordensforskrifter, seordensreglerherom.


Vedtægter §11 Udlejning

Udlejning må kun ske med bestyrelsens og panthavernes samtykke.
Fremleje eller udlejning til familiemedlemmer i lige linje, dvs. forældre – børn skal ikke godkendes af bestyrelsen. Dog skal bestyrelsen have en kopi af lejekontrakt tilsendt forud for kontraktens ikrafttrædelse.
Ved henvendelse fra foreningen eller dennes administrator er ejerlejlighedsejer pligtig til at oplyse, hvorvidt lejligheden for tiden er fremlejet, samt at tilsende foreningen eller dennes administrator en kopi af lejekontrakt.
En lejekontrakt skal altid være tidsbegrænset og maksimalt af 2 års varighed. Det er ejers ansvar at der foreligger godkendt lejekontrakt forud for lejemålets begyndelse. Undtaget herfor er de to erhvervslejemål i Frankrigsgade 15; lejlighedsnummer 76 og 77.
Ejer er ansvarlig for at foreningens ordensregler udleveres til og forstås af lejer. Hvis lejer påfører skader/øvrige udgifter for foreningen er ejer ansvarlig for betaling.
Ejer er ansvarlig for at navneoplysninger på dørtelefon og postkasse er korrekte. Ændringer i navneoplysninger oplyses til foreningen eller dennes administrator. Medlemmer må ikke udleje enkelte værelser eller hele ejerlejligheden på en måde, så der bor flere beboere i en beboelseslejlighed, end der er værelser i den, og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed.
Hvis en ejerlejlighed udlejes i sin helhed har E/F Hollændervænget, Blok I+II samme beføjelser over for lejeren med hensyn til krænkelse af de forpligtelser, der påhviler denne, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og E/F Hollændervænget, Blok I og II kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Enhver lejer af en ejerlejlig hed skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen.


Vedtægter §12 Kælderrum

Til hver lejlighed hører brugsretten til ét kælderrum. Dette kælderrum anvises af foreningen eller dennes administrator. Øvrige kælderrum i foreningen administreres af foreningens bestyrelse og ledige rum kan udlejes til beboere i foreningen.


Vedtægter §13 Misligholdelse

Såfremt et medlem ikke betaler de i §4 nævnte ydelser eller i øvrigt ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser overfor foreningen, eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, såvel som, hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer eller gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan bestyrelsen bestemme, at ejeren – og i tilfælde af at lejligheden eller erhvervslokalerne er udlejet – lejeren uopholdeligt skal fraflytte lejligheden eller erhvervslokalerne.
Efterkommer han ikke påbud om fraflytning, skal bestyrelsen om muligt lade udsættelse ske ved umiddelbar fogedforretning, eller ved anlæggelse af retssag ved den underretskreds, hvori ejendommen er beliggende.


Vedtægter §14 Anke

Bestyrelsens beslutninger kan af et medlem eller af administrator indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger kan prøves ved de ordinære domstole. Sag anlægges ved underret i den retskreds, hvori ejendommen er beliggende.
Anke har ikke opsættende virkning for så vidt angår bestyrelsens beslutninger i henhold til §10 og ej heller beslutninger, som ikke tåler udsættelse.


Vedtægter §15 Administration

Ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning forestås af den af ejerforeningen valgte administration, p.t. Herbo Administration A/S, Frederiksberg Alle 18 – 20, 1820 Frederiksberg.
Administrationsselskabet kan opsige sit hverv med 4 måneders varsel til den første i en kalendermåned.
Udskiftning af administrationen kan kun ske på en generalforsamling efter nærmere fastsatte regler (se §17).
Dog kan der ved grov misligholdelse fra een af parternes side, gives den forurettede part ret til at kræve forholdet bragt til ophør uden varsel.
Administrationen handler på foreningens vegne i forhold, der vedrører den daglige drift, og må i nødvendigt omfang anvende juridisk og teknisk bestand på foreningens regning. Ejerne skal med minimum 3 ugers varsel give administrationen adgang til deres lejligheder, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til eftersyn og reparationer.


Vedtægter §16 Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.
Administrationen udfærdiger årsregnskabet. som skal foreligge senest hvert års 1. april.
Foreningen antager en revisor til at revidere foreningens regnskab. Det reviderede regnskab, forsynet med bestyrelsens underskrift og revisors påtegning, skal udsendes til foreningens medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


Vedtægter §17 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal vedlægges de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger dirigenten.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Formandens beretning om det forløbne år.
2. Regnskab og revisors påtegning.
3. Bestyrelsens og medlemmernes forslag.
4. Godkendelse af budget for indeværende år.
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.


Vedtægter §18 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 10 af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel.


Vedtægter §19 Adgang til generalforsamlingen

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, dens bestyrelse samt administrationens repræsentanter og revisor. Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har det antal stemmer, som tælleren i hans fordelingstal angiver, jvf. §6.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i tilfælde, hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning.

Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages enstemmigt med tilslutning fra samtlige medlemmer.

Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af stemmerne er repræsenteret og med mindst to tredjedele flertal.

Er på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal stemmer repræsenteret, skal der med 14 dages skriftligt varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og på denne kan da forslag, som har været behandlet på den første generalforsamling, vedtages med to tredjedeles flertal uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til en myndig person, der da i kraft af fuldmagten har adgang til generalforsamlingen.

Efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, behandles forslag om udskiftning af administration.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand eller administration senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

Over det på en generalforsamling passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne.


Vedtægter §20 Bestyrelse

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af fra 3 til 5 medlemmer, hvoraf ikke under 50 % (2 af 3 eller 4,3 af 5) skal være medlem af foreningen og være bosat i Hollændervænget Blok I & II.

Bestyrelsen vælges for et år af gangen. Genvalg kan ske.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt yderligere mindst to medlemmer er tilstede.

Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Suppleanterne har ret til at overvære bestyrelsesmøderne.


Vedtægter §21 Bestyrelse

Foreningens tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med to medlemmer af bestyrelsen.


Vedtægter §22 Bestyrelsemøder

Bestyrelsen holder møde, når eet medlem af bestyrelsen kræver det.


Vedtægter §23 Pantsætte, salg og arv

Ethvert medlem kan pantsætte og sælge sin ejerlejlighed, og ejerlejligheden falder i arv og kan være genstand for kreditorforfølgning.


Vedtægter §24 Ejendommens pantehæftelser, servitutter m.v

Med hensyn til de ejendommens påhvilede pantehæftelser, servitutter m.v., henvises til ejendommens blad i tingbogen. Nærværende vedtægter respekterer til enhver tid størst mulige lån af alm. og særlig realkredit samt sparekasse og banklån (som egentlige prioritetslån) til forhøjet rente og med statusmæssige forpligtelser.

Påtaleret har foreningens bestyrelse.


Vedtægter Afsluttende

Således vedtaget på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012

København, den / 2013
Underskrevet af bestyrelsen som består af følgende personer:

__________________________
Søren Albek

__________________________
Bente Laumann

__________________________
Lykke Christiane Schweitz

Renskrevne vedtægter fra 2013